Waarborg hinder openbare werken

Aan KMO's en grote ondernemingen kan voor een periode van vijf jaar een gewestwaarborg worden toegekend van maximum 75 % voor investeringskredieten, kaskredieten en 'straight loans', overname, borgstellingskredieten en leasingovereenkomsten. 

Voorwaarden

Een financiële instelling die erkend is als waarborghouder, kan autonoom beslissen om verbintenissen van een kleine of middelgrote onderneming al dan niet onder toepassing van haar waarborg te brengen. De lijst met de namen van de erkende financiële instellingen vind je op www.pmv.eu.

Procedure

De aanvragen gebeuren via de financiële instelling die het krediet verleent. Deze instelling kan bij de dienst integrale veiligheid van de stad een ‘hinderattest’ opvragen, waarmee het de aanvraag kan indienen bij het Vlaams Agentschap Ondernemen.

Bedrag

Maximum 75 % voor investeringskredieten, kaskredieten en 'straight loans', overname, borgstellingskredieten en leasingovereenkomsten voor een periode van 5 jaar.