Voorstellen aan de gemeenteraad

Inwoners van Tienen hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en deze ook eventueel toe te lichten.

Voorwaarden

Het verzoek dient aangetekend, door middel van onderstaand formulier, aan het college van burgemeester en schepenen toegestuurd te worden en moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het verzoek dient gesteund te worden door 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar (het exacte aantal kan opgevraagd worden bij de dienst bevolking);
  • het bevat de naam, voornamen, geboortedatum, adres en handtekening van al degenen die het verzoek indienen;
  • het omvat een gemotiveerde nota waarin het verzoek nader toegelicht wordt. Bij deze nota moeten eventueel ook alle bijkomende stukken gevoegd worden die de gemeenteraad kunnen voorlichten;
  • het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de gemeenteraadszitting bij het college toekomen om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad behandeld te kunnen worden. Zo niet, wordt het tijdens de hierna volgende zitting behandeld.

Procedure

Alvorens op de grond van het verzoek in te gaan, moet de gemeenteraad vooraf uitspraak doen over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoek vermelde voorstellen en vragen. Indien de raad zich bevoegd acht, moet hij ook bepalen welk gevolg er aan de voorstellen of vragen gegeven wordt en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Art. 200 bis tot 200 quinquies van het gemeentedecreet.

Contact