Volksraadpleging

Inwoners van Tienen kunnen een verzoek tot volksraadpleging indienen. Het resultaat van de volksraadpleging is echter niet bindend.

Voorwaarden

  • Een verzoekschrift dient aangetekend, door middel van onderstaand formulier, aan het college van burgemeester en schepenen toegestuurd te worden en moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
  • Het verzoek dient gesteund te worden door 10 % van het aantal inwoners (het exacte aantal kan opgevraagd worden bij de dienst bevolking) en bevat de naam, voornamen, geboortedatum, adres en handtekening van al degenen die het verzoek indienen.
  • De vraag die de volksraadpleging uitmaakt moet een ja/nee-vraag zijn en kan geen betrekking hebben op persoonlijke aangelegenheden, de rekening, de begroting, belastingen en/of retributies.
  • Het verzoekschrift bevat een gemotiveerde nota en de nodige stukken om de gemeenteraad voor te lichten.

Een persoon kan het verzoek tot een volksraadpleging steunen als hij op de datum waarop het verzoekschrift wordt ingediend:

  • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld is;
  • de volle leeftijd van zestien jaar bereikt heeft;
  • niet het voorwerp uitmaakt van een veroordeling of een beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Artikels 205 tot 220 van het gemeentedecreet.

Contact