Vlaamse zorgverzekering

Zorgbehoevenden hebben niet-medische zorgen nodig. Daarvoor kunnen ze rekenen op mantelzorgers, professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen. De Vlaamse zorgverzekering geeft een forfaitaire vergoeding per maand voor de niet-medische kosten van mantelzorg en thuiszorg. Mantelzorg is de hulp die familie of vrienden aan een zorgbehoevende bieden.

Erkende zorgkassen:

  • Christelijke Mutualiteit – Zorgkas Vlaanderen
  • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Vlaamse Zorgkas
  • Zorgkas DKV Belgium

Voorwaarden

Zwaar zorgbehoevenden die in de thuissituatie verzorgd worden en bewoners van een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Procedure

Wanneer je zwaar zorgbehoevend bent, moet je je - net als elke burger die ouder is dan 25 jaar - eerst aansluiten bij een erkende zorgkas. Dat gebeurt door een bijdrage te betalen aan de zorgkas. Vervolgens vul jij of je vertegenwoordiger het formulier 'Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg' in en bezorgt dit aan de zorgkas.

De vergoeding wordt automatisch toegekend aan zwaar zorgbehoevende personen die beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg, of op een erkende dienst voor logistieke hulp. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moeten zij beschikken over een score van minstens 35 punten op de BEL-profielschaal. De zorgkas kent in dit geval het recht op een vergoeding toe op basis van gegevens die zij krijgt van de thuiszorgdiensten. Om het dossier te vervolledigen, kan de zorgkas bijkomende gegevens opvragen bij de zorgbehoevende, zoals bv. het rekeningnummer waarop de vergoeding uitbetaald moet worden. 

Wie geen beroep doet op een erkende thuiszorgdienst moet zelf een aanvraag indienen. Ook personen die in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven, moeten een aanvraag indienen. Wie geen 35 punten scoorde op de BEL-profielschaal afgenomen voor de toekenning van thuiszorg, maar toch meent zwaar zorgbehoevend te zijn, moet ook zelf een aanvraag indienen.