Vergunning inname van het openbaar domein d.m.v. een zomerterras en eventuele huur/aankoop parasols voor de uitbating van een terras

In de periode van 15 maart t/m 15 november '21 is het mogelijk voor horeca-uitbaters om een zomerterras aan te vragen aan de hand van een digitaal aanvraagformulier. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om één of meerdere parasols van het Belgische merk Symo (type Quattro parasol, uitgevoerd in ecru doek), te huren of kopen voor de uitbating van een terras.

 

Procedure

Een aanvraag kan gebeuren met onderstaand webformulier (blauwe knop).

Het college van burgemeester en schepenen wint voorafgaand aan zijn beslissing, het advies in van de politie, de brandweer en de afdeling publieke ruimte en gebouwen en neemt zijn beslissing op basis van dit advies. Het kan op basis van het verleende advies de vergunning verlenen, weigeren of er voorwaarden aan verbinden. Het integrale advies van de diensten, wordt samen met de beslissing van het schepencollege, ter kennis gebracht van de aanvrager.

Indien er voorwaarden aan de vergunning verbonden worden, dient de aanvrager van de vergunning deze strikt na te leven. Iedere terrasvergunning is tijdelijk en herroepbaar.

Bij de wens tot aankoop of huur van één of meerdere parasol(s), en indien er nog parasols ter beschikking zijn, wordt een overeenkomst tussen de stad en de horeca-uitbater ondertekend. Vervolgens deelt de stad aan de horeca-uitbater de plaats, de datum en het uur mee waarop (de) parasol(s) kunnen afgehaald worden.

Meebrengen

 1. Een inplantingsplan (dient het volgende te bevatten):
  • foto van de plaatsgesteldheid;
  • breedte van de gevel van de zaak.
  • breedte van het trottoir of het gedeelte van de straat dat als zodanig moet worden beschouwd;
  • alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum 2 meter rond de gevraagde oppervlakte. Onder hindernissen wordt verstaan: alle vaste elementen in de zin van boordstenen, parkeermeters, trottoirkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden en andere;
  • alle afmetingen van het terras en de juiste inplanting ervan, rekening houdend met de voorschriften van het reglement.;
  • aanduiding van alle voorwerpen die geplaatst zullen worden binnen de gevraagde oppervlakte en hun afmetingen met in een aparte bijlage een uitvoerige beschrijving van de te plaatsen materialen (zeil, windscherm, verwarmingselementen, parasols met of zonder elektrische verwarming...). Het is in ieder geval verboden constructies te plaatsen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is met uitzondering van het bepaalde in artikel 20;
  • Als bijlage eventueel een schriftelijke toelating indien de uitbreiding zich bevindt vóór het pand van een andere eigenaar en/of huurder. Dit akkoord kan voorwaarden vermelden (bijvoorbeeld periode van de dag, in te nemen oppervlakte, duurtijd van de toestemming), maar mag geen huurprijs of een gelijkaardige vergoeding omvatten.
 2. Identiteitskaart
 3. Ondernemingsnummer van de zaak

Bedrag

De aanvraag inname openbaar domein voor een zomerterras is gratis.

Huur parasol: 50 euro per maand/parasol
Aankoop parasol: 1.367 euro exclusief BTW/parasol
Optioneel: beschermhoes: 199 euro excl. BTW/beschermhoes
Optioneel: parasolvoet: 387 euro excl. BTW/parasolvoet

Regelgeving

 • Reglement tijdelijke zomerterrassen (GR 25/02/2021) 
 • Reglement betreffende de huur of aankoop van parasols voor de uitbating van een terras (GR 25/02/2021) 
Online aanvragen

Contact