Vergunning voor exploitatie van een dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder

Wie een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wil uitbaten, moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de dienst integrale veiligheid.

Procedure

Je dient het ingevulde aanvraagformulier in bij de dienst lokale economie.

Meebrengen

  • Een kopie van de identiteitskaart en het rijbewijs met geldig medische schifting
  • De statuten van de firma
  • Een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is
  • Een bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door een erkend ondernemingsloket
  • Een document waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ) 
  • Een attest waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de fiscale lasten 
  • Bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat)exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)

Bedrag

Voor de verhuurboertuigen met bestuurder wordt de belasting vastgesteld op 250 euro.

De bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.

Regelgeving

  • Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg
  • Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003, gewijzigd op 18 juni 2010, betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
  • Het stedelijk reglement met betrekking tot de vergunningen voor het exploiteren van  taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Contact