Vergunning voor exploitatie van een taxidienst

Wie een taxidienst wil uitbaten, moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de dienst lokale economie.

Procedure

Je dient het ingevulde aanvraagformulier in bij de dienst lokale economie.

Meebrengen

 • Een kopie van de identiteitskaart en het rijbewijs met geldig medische schifting
 • De statuten van de firma
 • Een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is
 • Een bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door een erkend ondernemingsloket
 • Een document waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ) 
 • Een attest waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de fiscale lasten 
 • Bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat)exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)

Bedrag

Voor taxi’s wordt een belasting vastgesteld op 450 euro per voertuig bestemd voor de exploitatie op de openbare weg en op 250 euro voor een taxivergunning vanuit garage.  

Dit bedrag wordt vermeerderd met 75 euro voor voertuigen niet gemachtigd om op de openbare weg te stationeren, maar voorzien van radiotelefonie.

De bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.

Regelgeving

 • Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.
 • Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003, gewijzigd op 18 juni 2010, betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
 • Het stedelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2010 en gewijzigd in zitting van 13 december 2012 stelt het aantal taxiplaatsen vast op 5, nl. 2 op het stationsplein en 3 op de Grote Markt (ter hoogte van cafe Serin). De taxi’s met een exploitatie op het openbaar domein hebben groene kaarten en de taxi’s met een exploitatie op privé domein hebben gele kaarten.
 • Het stedelijk reglement voor de belasting op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst.

Contact