Stedenbouwkundige vergunning

De algemene regel stelt dat wanneer je werken uitvoert, bv. bouwen, slopen, graven, bomen uitdoen, … een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Je moet echter niet voor alles een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Hieronder vind je een overzicht met de meest voorkomende zaken waarvoor een vergunning vereist kan zijn:

 • bouwen en verbouwen
  • onderhoudswerken
  • tijdelijke werken
  • technische installaties in gebouwen
  • binnenverbouwingen
  • werken op het dak of aan gevels
  • ondergrondse constructies
  • normale tuininrichting
 • verhardingen
 • afsluitingen
 • ontbossingen
 • vellen van bomen
 • reliëfwijzigingen
 • gebruik van een grond
 • gebruikswijzigingen van gebouwen
 • wijzigen van aantal woongelegenheden en zorgwonen
 • reclame
 • aanleggen van recreatieve terreinen

Naast de algemene reglementering, gelden de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), bijzonder plannen van aanleg (BPA's) en van verkavelingen. Er dient ook rekening gehouden te worden met de stedenbouwkundige verordeningen.

Neem contact op met het loket van de dienst ruimtelijke ordening om te weten welke specifieke voorschriften voor jou van toepassing zijn.

Procedure

Procedure geldig t/m 31 mei '17. Nadien geldt de procedure van de omgevingsvergunning.

Er zijn 4 soorten stedenbouwkundige aanvragen:

 • aanvraagdossier met ‘eenvoudige samenstelling’;
 • aanvraagdossier met ‘uitgebreide samenstelling’ – medewerking architect vereist;
 • aanvraagdossier voor ‘technische werken’;
 • aanvraagdossier voor ‘terreinaanleg’.

Als privépersoon dien je de aanvraag in bij de dienst ruimtelijke ordening tegen ontvangstbewijs of stuur je de aanvraag aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen. Je kan je bouwaanvraag ook online indienen via het omgevingsloket.

Deze dienst verklaart je dossier ontvankelijk en volledig. Binnen de 105 dagen na deze verklaring neemt het stadsbestuur een beslissing over de aanvraag en brengt je hiervan op de hoogte.

Meebrengen

 • Raadpleeg hier de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.
 • Raadpleeg hier het 'Normenboek zonder medewerking architect' wanneer je een stedenbouwkundige aanvraag digitaal indient via het omgevingsloket voor aanvragen waarbij de medewerking van een architect niet vereist is.
 • Raadpleeg hier het 'Normenboek medewerking architect' wanneer je een stedenbouwkundige aanvraag digitaal indient via het omgevingsloket voor aanvragen waarbij de medewerking van een architect vereist is.
 • Bijkomend in te dienen (indien van toepassing):
  • aanvraag voorwaarden verkaveling/bouwproject (Iverlek) met 3 bijkomende plannen indien de aanvraag een bouwproject betreft; 

   Bouwproject = woongebouw waar meerdere eindafnemers aanwezig zijn in minstens 2 vertikaal of horizontaal aanpalende of aansluitende woongelegenheden.
  • Volumeberekening: indien de aanvraag een zonevreemde woning of constructie betreft.

     Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt.

Bedrag

Stedenbouwkundige vergunning: 0,30 euro/m³ met een minimum van 40 euro + eventuele kosten van het openbaar onderzoek.

Weigering van stedenbouwkundige vergunning: eventuele kosten van het openbaar onderzoek.

Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen bij bouwen of verbouwen: 6.000 euro per ontbrekende parkeerplaats.

Uitzonderingen

Voor een aantal werken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. 

De Vlaamse regering heeft een aantal van deze ingrepen bij besluit vrijgesteld van de vergunningsplicht.

Werken waarvoor geen vergunning nodig is of waarvoor een meldingsplicht van toepassing is, mag je enkel uitvoeren als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen (stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, voorschriften van verkavelingsvergunningen). Ook de regelgeving van burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen, gewestwegen, enz. moet je respecteren.

Regelgeving

Contact