Stedenbouwkundige melding

Voor het bouwen of verbouwen heb je in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig, maar voor sommige werken of handelingen geldt alleen een meldingsplicht. Werken waarvoor een meldingsplicht van toepassing is, mag je enkel uitvoeren als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen (stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, voorschriften van verkavelingsvergunningen). Ook de regelgeving van burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen, gewestwegen, enz. moet gerespecteerd worden.

Wil je weten of de geplande werken in aanmerking komen als melding, neem dan contact op met de dienst ruimtelijke ordening. Zeker indien de werken gelegen zijn in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. Een medewerker zal je wegwijs maken in de procedure.

Let wel: ook bij een melding dient er een dossier te worden samengesteld. De regels i.v.m. de medewerking van een architect die van toepassing zijn bij stedenbouwkundige vergunningen, gelden ook voor een melding. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht.

Procedure

Procedure geldig t/m 31 mei '17. Nadien geldt de procedure van de omgevingsvergunning.

Er zijn 3 soorten meldingen:

  • melding inzake zorgwonen;
  • melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening;
  • melding van handelingen in of aan gebouwen in industriegebied met toepassing van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.

Als privépersoon dien je de aanvraag tegen ontvangstbewijs in bij de dienst ruimtelijke ordening of stuur je de aanvraag aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen,. Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de meldingen. 

De aangemelde handelingen mogen worden aangevat vanaf de twintigste dag na de datum van de melding. De meldingsplichten, vermeld in het eerste en het tweede lid, kunnen nooit worden ingevoerd voor handelingen die gelegen zijn in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Meebrengen

Raadpleeg hier de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een melding.

Bedrag

25 euro.

Regelgeving

Contact