Stad start procedure voor verwerving gronden militair domein

21
september
2022
De Tiense Watervelden - copyright Studiebureau Rimanque

De stad Tienen gaat van start met de onteigeningsprocedure voor het militair domein van Goetsenhoven. Het is een eerste logische stap die noodzakelijk is voor de verdere uitwerking van het project ‘De Tiense Watervelden’, waarbij het vliegveld een socio-economische en recreatieve functie zal krijgen.

De stad Tienen wil al geruime tijd een nieuwe bestemming geven aan het militaire domein in Goetsenhoven. Momenteel is een consortium bestaande uit diverse partners op deze locatie het project ‘De Tiense Watervelden’ aan het voorbereiden. De stad is dit project genegen omdat het aansluit bij de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan. Om het project te realiseren is het echter noodzakelijk de gronden van het voormalige militair domein van Goetsenhoven te verwerven.

Het project ‘De Tiense Watervelden’ wil de droogteproblematiek aanpakken in de regio door water, afkomstig van het suikerproductieproces van de Tiense Suikerraffinaderij, te hergebruiken en om te zetten naar drink- en irrigatiewater. Tegelijkertijd zal er energie/elektriciteit geproduceerd worden via warmterecuperatie uit het proceswater en een vlottend zonnepanelenpark op het productiebufferbekken voor drinkwater. Het is de ambitie een energieneutraal project op te zetten dat een nieuwe socio-economische invulling aan de terreinen geeft.

De ligging van het vliegveld van Goetsenhoven is hierbij van cruciaal belang. Dergelijk programma kan op geen enkele andere plek in Tienen of in de naburige gemeenten gerealiseerd worden. Het domein bevindt zich op een haalbare afstand van de Tiense Suikerraffinaderij, waarvan het water afkomstig is. Onder het vliegveld loopt de hoofdleiding van De Watergroep. Het bouwen van een installatie voor drinkwaterproductie op deze locatie geeft De Watergroep de mogelijkheid om dit direct op haar leidingnet aan te sluiten. De verwerving van de gronden is daarom essentieel.

“Bijkomend willen we de activiteiten van Vliegclub De Wouw, ULM Goetsenhoven en Wielerschool Olympia op het huidige vliegveld veilig stellen en de huisvesting van de regionale politieschool op de terreinen op langere termijn garanderen”, vult burgemeester Katrien Partyka aan. “Samen met de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant en Interleuven wordt bovendien de mogelijkheid onderzocht om er een nieuwe brandweerschool te vestigen. ‘De Tiense Watervelden’ geeft ons de mogelijkheid om watersporten een plek in de stad te geven en jeugdverblijfsinfrastructuur te realiseren. In de buurt van het militair domein vinden we aansluiting op de lokale en bovenlokale wandel- en fietsnetwerken, wat mooi meegenomen is.”

Het dossier wordt op donderdag 29 september ’22 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna de procedure tot onteigening opgestart kan worden.

Contact