Overleg Welzijngswerk Regio Tienen - OWRT

Contact

Historiek

De groei in aantal en soorten voorzieningen in de periode 1965-1975 deed bij veldwerkers in Tienen de nood ontstaan om een beter zicht te krijgen op de diverse ontwikkelingen en om de werking van de diensten beter op elkaar af te stemmen. In 1977 werd daarom het Overleg Welzijnswerk Regio Tienen (OWRT) opgericht. Het OWRT is binnen de welzijnssector een vast begrip geworden. Het is een regionaal en sectoroverschrijdend overleg en bestrijkt negen gemeenten in het oosten van Vlaams-Brabant: Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Zoutleeuw en Tienen. Zowel privé-organisaties als openbare diensten nemen deel aan het OWRT.

Stuurgroep

De stuurgroep is het stuwende orgaan achter het OWRT en is een overlegforum van uitvoerende welzijnswerkers uit diverse sectoren. De stuurgroep staat in voor de planning, de coördinatie en de organisatie van de activiteiten en vergadert ongeveer 10 keer per jaar.

Doelstelling

Het OWRT brengt welzijnswerkers samen ter kennismaking, informatie- en ervaringsuitwisseling, netwerking, samenwerking, … Het OWRT staat dicht bij de doelgroepen/kansengroepen en wil noden en behoeften signaleren.

Vanuit deze visie bepaalt het OWRT zijn basisdoelstellingen als volgt:

  • onderlinge kennismaking, ervaringsuitwisseling en het formuleren van voorstellen om een efficiëntere samenwerking te bevorderen. Deze doelstelling vormt de basis om informatie te verzamelen over wie doet wat, welke raakvlakken zijn er, wat kan men van elkaar wel of niet verwachten, hoe kan men efficiënter samenwerken, hoe kan een betere dienstverlening verstrekt worden aan de cliënt, ...;
  • signaleren van maatschappelijke problemen en noden in de regio en streven naar oplossingsvoorstellen, dit ten aanzien van de eigen organisatie of het lokale, regionale, provinciale en Vlaamse beleid, afhankelijk van het thema en (mogelijk) oplossingsniveau.
  • organiseren van vormingsactiviteiten die ondersteunend en onderzoekend kunnen werken om de gesignaleerde noden op te lossen en aanzetten te geven die beleid en organisaties kunnen benutten om de dienstverlening te verbeteren, de deskundigheid te vergroten en te streven naar mogelijke oplossingen waarvan cliënten 'beter' worden.