Openbaar onderzoek Vlaams strategisch plan landbouwbeleid 2023 – 2027

14
januari
2022
tractor-g6dd0f576e_1280

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

  1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
  2. het concurrentievermogen vergroten;
  3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
  4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
  5. zorgen voor het milieu;
  6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
  7. de generatiewissel bevorderen;
  8. het platteland vitaal houden;
  9. en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari t/m 14 maart '22 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari '22 op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER. Je kan dit ook inkijken in het stadhuis na afspraak.

T/m maart '22 kan je opmerkingen bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres.

Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal Plan-MER PL0272 – GLB
Koning Albert II-laan 35 bus 40
1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.