Onderzoek kwetsbaarheid bij ouderen

15
maart
2017

Een van de beleidsdoelstellingen waarop in het meerjarenplan van het OCMW van Tienen wordt ingezet is het welbevinden van de Tiense senioren. In dat kader start in Tienen een onderzoek met als doel een actief beleid te kunnen voeren om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Om dat te bereiken zal een preventieprogramma uitgewerkt worden om zorg- en ondersteuningsvragen tijdig te kunnen opsporen. Hiervoor organiseert het OCMW van Tienen in samenwerking met het D-SCOPE-team huisbezoeken bij 60-plussers. Het D-SCOPE team is een multidisciplinaire onderzoeks-groep die bestaat uit onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit van Maastricht en Hogeschool Gent.

OCMW-voorzitter Bram Delvaux legt uit: “Niet minder dan 300 ouderen uit onze stad zullen geselecteerd worden om deel te nemen aan een bevraging. Zij zullen een brief krijgen met alle nodige informatie omtrent het onderzoek. Bij de geselecteerde personen gaat een vrijwilliger langs om samen met hen een vragenlijst in te vullen, waarbij wordt gepeild naar de kwetsbaarheid van de ondervraagde. Ouderen bij wie een verhoogde kwetsbaarheid wordt vastgesteld, krijgen dan de mogelijkheid om deel te nemen aan een project waarbij een huisbezoek wordt afgelegd door een beroepskracht”. Tijdens dit huisbezoek wordt dan met de persoon besproken welke extra zorg en ondersteuning hij nodig heeft, op welke vergoedingen hij recht heeft en gebeurt er een warme doorverwijzing naar de geschikte zorg en ondersteuning. Deze groep wordt gedurende een periode van zes maanden ook verder telefonisch opgevolgd. Nadien zal er nog een tweede bevraging bij alle geselecteerden volgen. Het onderzoek loopt van maart 2017 tot en met december 2017.