Milieuvergunning klasse 1

Als je bedrijf of activiteit volgens de Vlarem-wetgeving ingedeeld wordt in klasse 1, moet je een milieuvergunning klasse 1 aanvragen bij de provincie.

Raadpleeg de lijst van vergunde activiteiten - Vlarem klasse 1.

Voorwaarden

Voor inrichtingen die volgens bijlage I van het Vlarem I tot de 1ste klasse behoren en gelegen zijn in Vlaams-Brabant.

Procedure

De aanvraag moet gebeuren via het formulier. De aanvraag dien je in 10 exemplaren in via een aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

Voor het veranderen of overnemen van een inrichting klasse 1 moet je je eveneens tot de provincie wenden.

De deputatie beschikt over 4,5 maanden om een beslissing te nemen over de milieuvergunningsaanvraag (met daarin 14 dagen om de aanvraag volledig en ontvankelijk te verklaren).

Tijdens deze periode organiseert de stad Tienen een openbaar onderzoek en verleent het college van burgemeester en schepenen advies aan de deputatie. Na afloop maakt de stad Tienen de beslissing bekend.

De verschuldigde dossiertaks betaal je voor het indienen van de aanvraag en het bewijs van betaling voeg je toe.

Meebrengen

Vergunningsaanvraag met de nodige bijlagen in 10-voud.

Bedrag

Vooraf 123,95 euro storten op rek.nr. IBAN BE04 3751 1109 9031, BIC BBRUBEBB van LNE Afdeling Milieuvergunningen met als mededeling 'Vlarem dossiertaks aanvraag klasse 1'.

Nadien ontvang je een aanslagbiljet voor de gemeentebelasting.

Uitzonderingen

Tijdelijke inrichtingen ingedeeld in klasse 1 worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De Vlarem dossiertaks voor inrichtingen met verplicht Mer of veiligheidsrapport bedraagt 247,89 euro.

Er zijn nog andere procedures mogelijk volgens Vlarem. 

Regelgeving

  • Decreet Vlaamse regering 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en alle wijzigingen van dit decreet.
  • Besluit Vlaamse executieve 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I) en alle wijzigingen van dit besluit.
  • Besluit Vlaamse regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit.

Contact