Mededingingsprocedure heraanleg Grote Markt opgestart

9
mei
2019

De stad Tienen start, na juridisch advies ingewonnen te hebben, een mededingingsprocedure met onderhandeling op voor de aanduiding van een aannemer voor de herinrichting van de Grote Markt. Deze stap wordt gezet omdat bij een eerdere procedure de ingediende offertes  een flink stuk hoger lagen dan de ramingen.

In zitting van 3 juli ‘18 werden het lastenboek en de gunningswijze van de overheidsopdracht ‘Herinrichting Grote Markt: Lot 1_Opbraak bestaand plein, vernieuwen riolering en nieuwe pleinaanleg’ goedgekeurd door het schepencollege. Er werd beslist via een procedure met Europese bekendmaking te werken. Bij de opening van de drie ingediende offertes bleek dat deze de vooropgestelde raming van de stad ruimschoots overtroffen.

Na overleg met Infrax zette de stad de lopende overheidsopdracht stop en werd op 4 december ‘18 beslist om de mogelijkheden van een mededingingsprocedure met onderhandelingen te onderzoeken. Samen met studiebureaus 51N4E en Atelier Ruimtelijk Advies en onder juridische begeleiding van De Keuster en Casteleyn Advocaten werden de mogelijkheden die de wetgeving biedt nader onderzocht.

Op basis hiervan besliste het schepencollege nu om een mededingingsprocedure met onderhandeling op te starten. Deze procedure zal in twee fases verlopen: een selectiefase, waarbij de stad op basis van een selectieleidraad beslist welke firma's effectief toegelaten worden tot de procedure en het bestek toegestuurd krijgen, en een gunningsfase die al dan niet met onderhandelingen gepaard gaat.

Bijkomend werden er een aantal wijzigingen aangebracht in het lastenboek. Zo werd bv. de beregeningsinstallatie van de tuin geschrapt. Voor een aantal aspecten die geen wezenlijke invloed hebben op het karakter van de opdracht, maar mogelijk wel op de prijs, werden onderhandelingsmogelijkheden ingebouwd.

De stad verwacht begin 2020 de opdracht te kunnen toewijzen.

 

Contact