Tien voor Tienen!

20
juni
2019

Begin juli krijgen 15.200 inwoners van Tienen een uitnodiging in de bus om deel te nemen aan een burgerbevraging in het kader van het meerjarenplan van de stad Tienen. Het stadsbestuur wil op deze manier een zicht krijgen op de beleidspunten die de bevolking belangrijk vindt. In een vervolgtraject worden de resultaten ook teruggekoppeld met de gemeenteraadsleden en een burger- en expertenpanel.

Het meerjarenplan 2020-2025 voor de stad Tienen is volop in voorbereiding. De voorbije maanden legden het schepencollege en de administratieve diensten tijdens intensieve workshops al het ‘mission statement’ en de beleidsdoelstellingen vast. Tijdens het participatieproces wil het stadsbestuur structureel in dialoog gaan met de burgers. “We vinden het belangrijk om het beleid voor de komende jaren samen met onze inwoners vorm geven”, licht burgemeester Katrien Partyka toe. “Daarom werd een traject uitgewerkt waarin de Tienenaars kunnen meedenken en plannen.”

Voor de begeleiding van dit proces nam de stad het bureau Profacts onder de arm. Tijdens een eerste fase zullen 15.200 inwoners een brief toegestuurd krijgen waarin ze uitgenodigd worden om een online vragenlijst in te vullen. Deze burgers worden ad random uit het bevolkingsregister geselecteerd. Via de vragenlijst kunnen ze aangeven welke prioriteiten het stadsbestuur de komende zes jaar moet leggen in haar beleid. Wie de vragenlijst liever schriftelijk wil invullen, krijgt hiertoe de kans. Tijdens de tweede helft van juli worden er twee herinneringszendingen voorzien. De stad hoopt zo tot een voldoende groot aantal respondenten te komen.

De resultaten van deze burgerbevraging worden eind augustus besproken met de gemeenteraadsleden. Begin september wordt er vervolgens een burger- en expertenpanel opgericht. Tijdens een dagsessie gaan zij verder aan de slag met de resultaten van de burgerbevraging en de rondetafel.

“Bedoeling is tegen half september een eindrapport ter beschikking te hebben”, zegt Katrien Partyka. “Deze strikte timing is nodig om de bevindingen tijdig mee op te kunnen nemen in het meerjarenplan en de hieraan gekoppelde budgetten.”

In 2016 lanceerde de stad het participatietraject van ‘De Tien’ dat resulteerde in tien werkpunten voor Tienen. Met dit proces wordt hier een vervolg aan gebreid.  

 

Contact