Een onderwijsnetwerk voor Tienen!

10
februari
2023
onderwijsnetwerk-103

Na een hele periode van oriëntatie, focusgroepen en afstemming, heeft Tienen een nieuwe structuur voor de samenwerking tussen scholen, onderwijs- en welzijnspartners en de stad: het Tiens OnderwijsNetwerk, kortweg TON. Alle partners binnen het TON engageren zich om samen werk te maken van kansen voor kinderen en jongeren tijdens hun schoolloopbaan.

De stad Tienen zet met het Tiens OnderwijsNetwerk in op één overlegorgaan voor alle beleidsaspecten die de scholen aanbelangen. Het netwerk gaat samen met onderwijspartners en -ondersteuners en het lokaal bestuur de uitdagingen aan uit het onderwijsveld. 

“Tijdens de coronacrisis werkte de stad Tienen nauw samen met de verschillende onderwijspartners”, zegt burgemeester Katrien Partyka. “Er werd bijna wekelijks een crisisoverleg georganiseerd waar de coronamaatregelen werden besproken. Al snel kwamen ook andere thema’s aan bod. We zagen dat dit regelmatige overleg nieuwe kansen bood. Er werden netoverschrijdende afspraken gemaakt die de samenwerking en de impact van de beslissingen versterkten. We wilden deze manier van werken en dit hernieuwde partnerschap dan ook graag verderzetten.”

De uitbouw van een netwerk

De stad Tienen ging aan de slag met het expertisebureau Schoolmakers om een nieuwe overkoepelende organisatiestructuur uit te werken. Er werden focusgroepen ingericht om alle uitdagingen voor het onderwijsnetwerk in kaart te brengen. Vanuit deze input volgde eind oktober 2022 een strategiedag, waar samen met alle partners een visie met doelen en acties voor de komende jaren vastgelegd werd. Er werd ook een nieuwe structuur uitgetekend met een regiegroep, het onderwijsnetwerk, labo’s en actiegroepen. 

Het Tiens OnderwijsNetwerk als engagement van vele partners

Vandaag, vrijdag 10 februari ’23, gaat het Tiens OnderwijsNetwerk officieel van start. Alle onderwijs- en welzijnspartners ondertekenden het charter en beloofden hun engagement om samen te werken aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren gedurende hun volledige schoolloopbaan. In de visie werd ook het belang benadrukt dat men elkaars werking kent en elkaar weet te vinden als gelijkwaardige partners. Het Tiens OnderwijsNetwerk (TON) stimuleert een optimale samenwerking en communiceert op een open, verbindende en transparante manier. Daarnaast waarborgt het continuïteit en speelt het dynamisch in op opportuniteiten die zich voordoen. 

Het Tiens OnderwijsNetwerk als nieuwe werkvorm

De coördinatie van TON wordt opgenomen door de regiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het basis- en secundair onderwijs, het CLB, welzijnspartners en de stad Tienen. Het is een kleine groep die de lijnen uittekent en een coördinerende rol opneemt over de verschillende projecten, labo’s en rollen heen. In verschillende labo’s worden thema’s en vraagstukken opgenomen. Vanuit onderzoek en uitwisseling van ervaringen worden hier acties en experimenten opgezet. Daarnaast is er tweejaarlijks een vergadering met alle onderwijs- en welzijnspartners om de projecten en ideeën uit de labo’s samen te voegen en terug te koppelen. 

“Samen, voor meer kansen”, dat is de baseline die werd gekozen voor het Tiens OnderwijsNetwerk en die de nieuwe visie, doelstellingen en structuur mooi samenvat.