Bouwvergunning betreffende beplantingen - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens 1

Deze persoon is bevoegd om de daden te stellen waarvoor deze aanvraag wordt gedaan. 

Hij voegt hierbij de bij besluit van de Vlaamse Executieve voorgeschreven stukken en inlichtingen:

  • een door hem ondertekende situatietekening in tweevoud op schaal 1/125, 1/250, 1/500, 1/1250, 1/5000 of 1/10000, met hierop de noordpijl, de gebruikte schaal, de straatnaam en het huisnummer (indien het een bebouwd perceel betreft) en de kadastrale gegevens (indien het een onbebouwd perceel betreft);
  • een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de werken, de handelingen en beplantingen, de periode van uitvoering en een schematische aanduiding van de werken, handelingen en beplantingen op de situatietekening, met vermelding van de volgende gegevens:
    • voor bomen: de boomsoort, het aantal of de oppervlakte die de bomen op het perceel innemen en de stamomtrek aan de grond;
    • voor groenelementen (houtkanten, houtwallen, hagen, struwelen, grienden en hakhout): de aard en de oppervlakte die de groenelementen op het perceel innemen. Indien bomen deel uitmaken van de groenelementen, worden de voor bomen te vermelden gegevens eveneens vermeld.
  • voorstellen tot (her)aanplanten met vermelding van volgende gegevens: de soort of aard, het aantal of de oppervlakte, de maat van het plantgoed, de plantafstand en aanlegtrant. Indien geen (her)aanplanting zal worden uitgevoerd: de met redenen omklede rechtvaardiging van de onmogelijkheid tot of het niet wenselijk zijn van (her)aanplanting.
Verklaring kennisname *

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact