Home website

  


Facebook Stad Tienen

Twitter Stad Tienen
spatieBesluiten gemeenteraad van 25 maart 2010

Verontschuldigd: schepen Soens en raadsleden Dumont, Boeckaerts, Fontaine, Poffé en Honorez.

Bij aanvang van de zitting wordt met eenparigheid van stemmen een punt PC 1/3 – Gewijzigde verkeerssituatie op de omleiding werken kruispunt Hannuitsesteenweg – R 27 toegevoegd.

PC 1 – POLITIE

Schepen Soens en Raadslid Boeckaerts vervoegen de zitting.

1. De raad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met de gewijzigde verkeerssituatie op de omleiding werken kruispunt Hannuitsesteenweg R27.
2. De raad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met het aanvullend politiereglement betreffende de herziening van de situatie in de Wijnmeerstraat.

Raadslid Dumont vervoegt de zitting.

3.

De raad gaat met 20 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 4 onthoudingen akkoord met het aanvullend politiereglement betreffende de tijdelijke tonnage in de Mulkstraat.

PC 3 – SOCIALE ZAKEN

1. De raad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met de bijdrage voor de Seniorenreis.

PC 9 – SECRETARIAAT

1.

De raad gaat, bij geheime stemming, met 23 stemmen voor Hans Vandermolen en 5 onthoudingen akkoord met de aanduiding van de heer Hans Vandermolen, raadslid, Zegestraat 38/3 te Tienen als effectief vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 26 mei 2010.
2.

De raad gaat, bij geheime stemming, met 22 stemmen voor Wim Bergé, en 5 onthoudingen akkoord met de aanduiding van de heer Wim Bergé, raadslid, Doornhaagweg 6 te Tienen als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 26 mei 2010.
3.

De raad gaat met 24 stemmen voor en 4 onthoudingen akkoord met de voorgestelde statutenwijziging van Interleuven voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 26 mei 2010.

Raadslid Poffé vervoegt de zitting.

4. De raad keurt met 26 stemmen voor en 3 onthoudingen alle agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 26 mei 2010 goed.

PC 10 – MIDDENSTAND

1.


De raad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met de opheffing van de beslissing van de gemeenteraad dd. 29 april 2004 houdende de goedkeuring van het reglement “Bezoldiging personenvervoer over de weg: vaststelling van taxidiensten en dienst voor het verhuren van een voertuig” en met de vaststelling van het aantal standplaatsen op 4 op de openbare weg op de volgende locaties: Stationsplein 2 en Grote Markt (aan café Serin) 2.

PC 11 – ONDERWIJS

1.

De raad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met de ondertekening van de overeenkomst met de provincie Vlaams-Brabant betreffende de huur van de lokalen in het PISO.

PC 12 – JEUGDDIENST

1. De raad keurt met eenparigheid van stemmen de rekening 2009 en het werkingsverslag 2009 van de vzw Stedelijk Jeugdwerk Tienen goed.
2. De raad keurt met eenparigheid van stemmen de begroting 2010 van de vzw Stedelijk Jeugdwerk Tienen goed.

PC 15 – FINANCIEN

1. De raad gaat met 22 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 3 onthoudingen akkoord met de belasting op de afgifte van administratieve stukken.
2.


De raad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord om zich solidair borg te stellen tegenover de NV Dexia Bank, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, betreffende het kapitaal, de interesten, de reserveringscommissies en de onkosten van de lening van 93.000 euro, aangegaan bij deze bank door de kerkfabriek Sint Lambertus, ter dekking van renovatiewerken aan de pastorie.

PC 17 – RUIMTELIJKE ORDENING & LEEFMILIEU

1.

De raad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met het afsluiten van een concessieovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij met betrekking tot een deel van het perceel, kadastraal gekend onder Tienen, 2de afdeling, sectie E, nummer 296c, met een oppervlakte van 3.000 m².
2. De raad keurt met eenparigheid van stemmen de straatnaam “Bijendreef” definitief goed.

Raadslid Goris verlaat de zitting.

PC 21 – CULTUUR

1. De raad keurt met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen de rekening en het jaarverslag van Suikermuseum Tienen vzw voor het jaar 2009 goed.

PC 26 – ECONOMIE & JURIDISCHE DIENST

1.

De raad gaat met 27 stemmen voor en 1 onthouding akkoord met de aankoop van een perceel grond gelegen op de Boschsite en kadastraal gekend onder Tienen, 4de afdeling, sectie C, nummer 39M/deel met een oppervlakte van 21a 90ca 01 dm²  van de POM Vlaams-Brabant aan een prijs van 59.130,27 euro.
2.
De raad gaat, bij geheime stemming, met 21 stemmen voor de heer Frederic Closset en 5 onthoudingen akkoord met de benoeming van de heer Frederic Closset en, bij geheime stemming, met 21 stemmen voor mevrouw Els Meerbergen en 5 onthoudingen akkoord met de benoeming van mevrouw Els Meerbergen als leden van het college van commissarissen van het AGB Tienen. De raad gaat eveneens bij geheime stemming met 21 stemmen voor de heer Dirk Smolders en 5 onthoudingen akkoord met de aanduiding van de heer Dirk Smolders als commissaris van het AGB Tienen voor de duur van de onderbreking van het mandaat van Els Meerbergen als gemeenteraadslid.

spatie

Print/Verstuur-knopPrint deze paginaVerstuur naar...Naar boven topE-titel
Foto Grote Markt