Home website

  


Facebook Stad Tienen

Twitter Stad Tienen
spatieAdvies MAR 3 tommen, wandel-en fietspad 06-11-2006

De MAR heeft in zitting van 19 oktober 2006 het drie tommenproject nogmaals besproken en is hierbij gekomen tot volgend advies.

Het is essentieel dat het drie tommenproject niet beperkt blijft tot de eigenlijke site, maar ook dit belangrijk historisch monument (met daaraan gekoppeld ook de potenties voor natuur en voor belevingswaarden voor de burgers) opnieuw verbindt met de andere monumenten en relicten in de omgeving. De omgeving heeft immers enorme potenties voor aangename en erg interessante wandellussen.

Het is zeker positief dat via de Monumentenstrijd hiervoor grote promotie wordt gemaakt, wat ook een promotie betekent voor onze stad. En natuurlijk hopen de leden van de milieuadviesraad dat dit project ook de tweede ronde succesvol doorkomt en hopelijk de eindlaureaat wordt.

Toch vragen wij het stadsbestuur niet te wachten op het eindresultaat van deze wedstrijd. In de tussentijd kan al ernstig werk worden gemaakt van het mogelijk maken van de trage-wegenlinks om de tommen te verbinden met die andere monumenten.

Het hele omgevingsproject valt of staat immers met die links. Voor het mogelijk maken van die links moet contact worden gezocht met enkele eigenaars (bedrijven). Hierbij worden afspraken gemaakt om deze wandel- en fietsverbindingen mogelijk te maken. 

Het betreft:

  • de oude spoorwegroute langs de achterzijde van de drie tommen die de ruggengraat moet worden van een verbinding enerzijds naar de St.-Pieterskerk (hart van Grimde) en anderzijds naar het kerkje van O.L.Vrouw-ten-Steen (historisch waardevol, ook oude leprozerij, aansluiting op de bedevaartsroute van het dertienmaal naar Hakendover). Hierbij wordt de verdwenen link gelegd die vroeger gevormd werd door de Romeinse heerbaan. Langs deze te herstellen verbinding wordt ook het gebied aangeschakeld aan het fietsroutenetwerk en aan het oude stationneke van Grimde. In deze omgeving liggen ook interessante industriële relicten als de oude depots en de koeltoren.
  • aan de overzijde van de St.-Truidense steenweg ontbreekt tussen dit fietspad en de Piepelboomstraat een verbinding die spijtig genoeg een paar jaar geleden werd afgesloten en die nochtans vaak werd gebruikt. Het moet mogelijk zijn met de Citrique tot afspraken te komen om dit pad over hun parking te herstellen. Zo kan dan de wandellus verder gezet worden en de verbinding gemaakt worden met de Piepelboom (historisch site waar rechtspraak gebeurde, al dan niet enkel legende), langs de fraaie gebouwen van de Citrique (oranje baksteengebouw is industrieel erfgoed en de fraaie bureelgebouwen) en dan verder naar het unieke Necopolis. Van daar kan teruggekeerd worden naar de Tommen via Grimdeveld en kerkwegels of kunnen via de Pastorijstraat de andere interessante plaatsen bereikt worden aan de benedenrand van Grimde met de samenvloeiing van Grote Gete en Borggracht, de oude merkwaardige boogbrug, het Wittevrouwenklooster en het Suikermanneke en het fraaie toegangsgebouw van de suikerfabriek.
  • tussen Piepelboomstraat en Kleine Molenstraat ligt nog een overblijfsel van een andere spoorwegverbinding die mee opgenomen kan worden als mooie wandelverbinding. Hierbij is er echter de vraag wie aan de aanschakeling met de Piepelboomstraat het (openstaande) hek heeft geplaatst. Volgens de kadasterplannen is dit openbaar domein, eigendom van de stad.
  • beneden aan de aansluiting tussen Pastorijstraat en Grote Molenstraat ligt ook nog een restant van die oude spoorwegroute, ongeveer 250 m lang, tussen Molenstraat en Pastorijstraat die door veel Grimdebewoners gebruikt wordt als een achtertoegang tot hun tuinen (en garages), maar ook potenties heeft om uit te groeien tot een fraaie parkomgeving. Tussen dit restant van de oude spoorweg en de Pastorijstraat loopt ook nog een voetgangersverbinding met erfdienstbaarheid.  Ook hiervoor vragen wij aandacht. Dit zijn allemaal hoekjes met kansen voor een aangenamer leefomgeving. 

De MAR-leden vinden het nuttig en raadzaam dat in de volgende maanden al gewerkt worden aan deze verbindingen, dit ook in de optiek van de happenings die in de volgende maanden zullen gehouden worden rond het project.

Het zou een succes betekenen dat dan, op dat ogenblik van ruime belangstelling, kan aangekondigd worden dat de contacten met de betreffende bedrijven goed zijn verlopen en dat de route al kan ingelopen worden (ook al is de inrichting dan nog niet gebeurd).

Bovendien vragen wij het stadsbestuur om het leegstaande benzinestation voor de tommen op te nemen in het plan. Dit benzinestation staat al een paar jaar leeg. Struiken beginne het te overgroeien. Indien dit terrein kan verworven worden, schept dit nieuwe potenties. Ook hiervoor kunnen best zo snel mogelijk initiatieven genomen worden.

Ten slotte willen wij ook de aandacht vestigen op de voetbalsite achter de drie tommen. Gezien hier ook in de toekomst een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgemaakt en dit gebied gekoppeld is aan het projectgebied drie tommen, vragen wij dat hierover ook een denkpiste wordt ontwikkeld die dit erg verwaarloosde gebied opwaardeert. Het moet mogelijk zijn hier te komen tot een betere inrichting met meer, veel meer groen. Er liggen nu drie voetbalvelden. Wij veronderstellen dat één veld daar voldoende is en dat de overige ruimte kan gebruikt worden voor andere zachte recreatie en bijvoorbeeld een stukje speelbos.

spatie

Print/Verstuur-knopPrint deze paginaVerstuur naar...Naar boven topE-titel
Foto Grote Markt