Klare taal van de inwoners: resultaten communicatiemonitor

16
september
2020

In het najaar van 2019 hield de stad een bevraging bij een steekproef van 2.000 inwoners over het communicatiebeleid. Uit de resultaten blijkt dat de Tienenaars het communicatiebeleid vrij positief beoordelen, maar dat er nog werk aan de winkel is op het vlak van participatie, onthaal en beleving in de stad.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Thomas More Hogeschool. Van de 2.000 aangeschreven inwoners, namen er 588 deel aan de enquête, voldoende om representatieve conclusies te trekken. De communicatiemonitor brengt o.m. in kaart welke stedelijke communicatiekanalen de inwoners hanteren en hoe ze de kwaliteit ervan beoordelen. Er werd ook gepeild naar de informatiebehoeften, het imago van Tienen en de tevredenheid over de dienstverlening van het onthaal. De communicatiemonitor werd al in 15 andere gemeenten uitgevoerd, wat toelaat een vergelijking te maken.

De stedelijke communicatiekanalen halen een gemiddeld goede score qua bereik en waardering. Het stadsmagazine, de website en bewonersbrieven blijken de drie topkanalen te zijn, gevolgd door de Facebookpagina van de stad. Het stadsmagazine wordt door 61 % van de inwoners gedeeltelijk tot grotendeels gelezen. Nog eens 23 % doorbladert het magazine. 86 % vindt Tiens vlot leesbaar, 60 % zou Tiens missen wanneer dit magazine niet meer zou bestaan.

Ongeveer drie vierde van de Tienenaars vindt de website actueel, mooi en verzorgd. 24 % is echter nog niet of onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van het digitale loket. 22 % vindt niet altijd de informatie die hij of zij zoekt. De digitale nieuwsbrief is nog relatief onbekend, en ook de Instagrampagina (hoewel heel positief beoordeeld) heeft nog groeimarge.

Hoewel 95 % van de Tienenaars gebruikmaakt van internet (bij de <40­jarigen is dit zelfs 100 %), blijken flyers en brochures nog goed te scoren als vrijetijdskanaal. Ook de activiteitenkalender in het stadsmagazine en de websites van de bib en CC De Kruisboog worden op prijs gesteld. 54 % van de inwoners vindt het nuttig een stadsplan in de bus te krijgen.

Slechts 48 % vindt de communicatie van de stad herkenbaar. 36 % is van mening dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de wensen van de bevolking te kennen.

De algemene beleving van de overheidscommunicatie hangt samen met de ervaring die de inwoners hebben met de dienstverlening van het onthaal. Op dit vlak scoort Tienen minder goed. Ook qua beleving krijgt Tienen op twee derde van de indicatoren een zwakke score.

De stad gaat met deze resultaten aan de slag om werkpunten aan te pakken en het beleid te optimaliseren. In het meerjarenplan werden alvast meerdere acties opgenomen die nog deze legislatuur uitgevoerd zullen worden.  

Contact